Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Regulamin Serwisu Baby's Secret

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU BABY’S SECRET
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE BABY’S SECRET
5. WARUNKI SPRZEDAŻY
6. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
8. PŁATNOŚCI
9. DOSTAWA PRODUKTÓW
10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU
12. PROMOCJE, RABATY
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://babyssecret.pl jest PREMI Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000454461 o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 100.000,00, o numerze NIP: 7811883356 – dalej jako Baby’s Secret.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego Baby’s Secret dostępnego po adresem internetowym http://babyssecret.pl.

3. Klient może szybko i skutecznie kontaktować się z Serwisem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@babyssecret.pl . Adres do korespondencji: 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77A

2. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonała Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Serwis – prowadzony przez Baby’s Secret internetowy serwis transakcyjny dostępny dla zarejestrowanych Klientów, w ramach którego organizowane są Kampanie Sprzedażowe, podczas których prezentowane są produkty przeznaczone na sprzedaż. Serwis dostępny jest pod domeną http://babyssecret.pl/.

3. Produkt – towar lub usługa oferowane do sprzedaży przez Baby’s Secret w drodze Kampanii Sprzedażowych.

4. Kampania Sprzedażowa – proces, w czasie którego Baby’s Secret prezentuje klientom w ramach serwisu produkty możliwe do nabycia w określonym terminie i na określonych zasadach.

5. Rejestracja – proces zakładania Konta. Zakończenie procesu rejestracji stanowi nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Baby’s Secret, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi identyfikację w Serwisie Baby’s Secret oraz składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.

7. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu Baby's Secret umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty, jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

8. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu Baby’s Secret, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Babys’ Secret.

9. Cookies - tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Baby's Secret i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU BABY’S SECRET

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, lub Safari

b. Włączoną obsługę Java Script

c. Aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE BABY’S SECRET

1. Klientami Baby's Secret mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które dokonały Rejestracji. Dokonanie Rejestracji stanowi nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia, aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki tj:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Klienta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi uczestniczenie w Kampaniach Sprzedażowych.

6. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Serwis. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych serwisu. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby podane dane przed rozpoczęciem Kampanii Sprzedażowej były pełne, aktualne oraz prawdziwe. W przeciwnym razie może dojść do problemów z dostarczeniem zakupionego Produktu.

8. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Baby’s Secret, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.

9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail bok@babyssecret.pl lub poprzez usunięcie Konta. BabysSecret Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu roku od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

11. BabysSecret Sp. z o.o. może ponadto wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeśli:

a. cel Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. W przypadkach określonych w ust. 11 Baby’s Secret może podjąć decyzję o zablokowaniu Klientowi dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia przyczyny zablokowania dostępu, jednak na okres nie dłuższy niż 14 dni.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Baby’s Secret zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Baby’s Secret ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Baby’s Secret.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Baby’s Secret umożliwia Klientom zapraszanie do uczestnictwa w Serwisie Baby’s Secret osób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „Zaproś znajomych” dostępnej w Serwisie Baby’s Secret i wpisanie adresu mailowego osoby zapraszanej. W ten sposób Klient wysyła we własnym imieniu automatyczną wiadomość do osoby zapraszanej informującą o działalności Serwisu Baby’s Secret. Z chwilą wpisania adresu mailowego osoby zapraszanej, Klient oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę osoby trzeciej na poinformowanie jej o działalności Serwisu Baby’s Secret.

5. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. W celu dokonania zakupu Produktów Klient musi zalogować się w Serwisie Baby’s Secret.

2. Prezentowane w ramach Kampanii Sprzedażowej Produkty są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie Baby’s Secret ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana nie będzie miała wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

3. Baby’s Secret może ograniczyć maksymalną liczbę ofert na zakup danego Produktu, jakie mogą być składane przez jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom. O ograniczeniu maksymalnej ilości ofert Klienci zostaną powiadomieni przed przystąpieniem do Kampanii Sprzedażowej.

4. Po wybraniu w Koszyku Produktu, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do dostawy. W przypadku zmiany adresu do dostawy prosimy o niezwłoczne powiadomienie PREMI Sp. z o.o. Dołożymy starań, aby zakupiony Produkt dotarł pod zmieniony adres. Jeżeli jednak zmiana nastąpi po przekazaniu Produktu przewoźnikowi dostarczenie pod nowy adres może napotkać trudności.

5. Po skompletowaniu Produktów, wyborze metody płatności oraz kliknięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Klient otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Serwis, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia transakcji w terminie 3 dni roboczych oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

6. Ceny Produktów oraz koszty dostawy w ramach rozpoczętej Kampanii Sprzedażowej w wyjątkowych sytuacjach mogą ulegać zmianie, jednakże Klienci, którzy rozpoczęli sesję zakupową, dokonują zakupu na warunkach obowiązujących w chwili wzięcia udziału w Kampanii Sprzedażowej.

7. Baby’s Secret może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Serwisie. Informacja o rabacie pojawi się w ramach Konta Klienta. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot pozostających w związku ze zgromadzonymi na Koncie rabatami. Niedopuszczalne jest przekazywanie otrzymanych rabatów innym Klientom.

8. Baby’s Secret zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Produktu w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest PREMI SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, posługujący się adresem e-mail: biuro@babyssecret.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@babyssecret.pl
3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu

a. zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  - gdy to jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/a jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/a żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679),

b. marketingu bezpośredniego usług Administratora, w szczególności wysyłki newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/a interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679,

c. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

d. prowadzenia procesów reklamacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia 2016/679 - prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres 10 lat od wykonania umowy.”

4. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.PREMI nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Baby’s Secret dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Klienta, Baby’s Secret zwróci Klientowi dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

8. PŁATNOŚCI

1. Po dodaniu Produktu do Koszyka, potwierdzenia woli jego nabycia oraz podaniu adresu do wysyłki, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt.

2. Płatności w ramach Serwisu dokonywane są co do zasady przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez Baby’s Secret, w tym sposobów obsługiwanych przez wskazanego agenta transferowego, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych. Możliwa jest także dostawa za pobraniem (płatność jest dokonywana przy odebraniu przesyłki). Termin płatności wynosi do 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zapłata powinna nastąpić do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy.

3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku wyboru jako sposobu zapłaty płatności elektronicznej brak zapłaty w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy uprawnia Baby’s Secret do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 7 dni.

4. Cena Produktu podana w opisie Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

5. Baby’s Secret wystawia Klientom, którzy nabywają Produkty, dowód sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami. Dowód sprzedaży wysyłany jest Klientowi wraz z zakupionymi Produktami.

9. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Baby’s Secret jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

2. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są obok prezentowanego w Serwisie Baby’s Secret Produktu.

3. Czas realizacji zamówienia Produktów wynosi do 4 tygodni od dnia zakończenia Kampanii Sprzedażowej, w ramach której Towar został zakupiony, o ile opis Kampanii Sprzedażowej nie zastrzega terminu dłuższego.

4. W przypadku nabycia Produktów w ramach jednego zamówienia lub zamówienia zbiorczego, Klient nie ponosi kosztów transportu i dostawy, jeżeli łączna wartość zamówienia osiągnie określoną kwotę wskazaną na stronie Dostawy i płatności

5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient zobowiązany jest sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Baby’s Secret.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Baby’s Secret jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar w stanie wolnym od wad.

2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Baby’s Secret ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

3. Reklamację można złożyć w szczególności w drodze elektronicznej na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub w formie listu poleconego na adres Baby’s Secret.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Baby’s Secret zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Baby’s Secret rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.

8. W przypadku odrzucenia reklamacji Baby’s Secret powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

1. wiadomością e-mail, na adres biuro@babyssecret.pl

2. w formie pisemnej, na adres 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77A.

3. Baby’s Secret niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Baby’s Secret oraz

2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru)

3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Baby’s Secret niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Baby’s Secret, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Baby’s Secret w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Baby’s Secret, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Baby’s Secret dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Baby’s Secret nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Baby’s Secret nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. PROMOCJE, RABATY

1. Baby’s Secret może organizować oferty promocyjne lub konkursy na zasadach określonych każdorazowo w warunkach danej promocji lub konkursie.

2. Oferty promocyjne lub konkursy dają okazję zarejestrowanym Klientom do zdobycia nagród lub innych korzyści np. rabatów za polecenia klubu Baby’s Secret znajomym.

3. Promocje, rabaty wygasają w terminach wskazanych w warunkach w nich określonych.

4. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w ramach zakupów dokonywanych w Serwisu i nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.babyssecret.pl/regulamin.

2. O każdej zmianie Regulaminu Baby’s Secret powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Klientowi, który przystąpi do Kampanii Sprzedażowej po wejściu w życie nowego Regulaminu zostanie przedstawiony do akceptacji nowy Regulamin.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Serwisu"), układu i kompozycji stron internetowych Serwisu, elementów graficznych Kampanii Sprzedażowych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Baby’s Secret.

5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Baby’s Secret na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin Serwisu obowiązujący przed 25 maja 2018.