Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Regulamin Serwisu Baby`s Secret przed 25.12.2014

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy działający pod adresem http://babyssecret.pl jest BabysSecret Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000454461 o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 100.000,00, o numerze NIP: 7811883356 – dalej jako Baby’s Secret.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego Baby’s Secret dostępnego po adresem internetowym http://babyssecret.pl.

2. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonała Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Serwis – prowadzony przez Baby’s Secret internetowy serwis transakcyjny dostępny dla zarejestrowanych Klientów, w ramach którego organizowane są Kampanie Sprzedażowe, podczas których prezentowane są produkty przeznaczone na sprzedaż. Serwis dostępny jest pod domeną http://babyssecret.pl/.

3. Produkt – towar lub usługa oferowane do sprzedaży przez Baby’s Secret w drodze Kampanii Sprzedażowych.

4. Kampania Sprzedażowa – proces, w czasie którego Baby’s Secret prezentuje klientom w ramach serwisu produkty możliwe do nabycia w określonym terminie i na określonych zasadach.

5. Rejestracja – proces zakładania Konta. Zakończenie procesu rejestracji stanowi nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Konto - zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Baby’s Secret, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Klientowi identyfikację w Serwisie Baby’s Secret oraz składanie ofert na zakup wybranego przez siebie Produktu.

7. Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu Baby's Secret umożliwiające Klientom składanie ofert na wybrane Produkty, jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia.

8. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu Baby’s Secret, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Babys’ Secret.

9. Cookies - tzw. "ciasteczka" stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Baby's Secret i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU BABY’S SECRET

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, lub Safari

b. Włączoną obsługę Java Script

c. Aktywny adres e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE BABY’S SECRET

1. Klientami Baby's Secret mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które dokonały Rejestracji. Dokonanie Rejestracji stanowi nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia, aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki tj:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Klienta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi uczestniczenie w Kampaniach Sprzedażowych.

6. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Serwis. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych serwisu. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, aby podane dane przed rozpoczęciem Kampanii Sprzedażowej były pełne, aktualne oraz prawdziwe. W przeciwnym razie może dojść do problemów z dostarczeniem zakupionego Produktu.

8. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Baby’s Secret, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, pełne, aktualne i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Baby’sSecret sp. z o.o. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

10. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail bok@babyssecret.pl lub poprzez usunięcie Konta. BabysSecret Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu roku od ostatniej aktywności.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

12. BabysSecret Sp. z o.o. może ponadto wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeśli:

a. cel Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14. W przypadkach określonych w ust. 12 Baby’s Secret może podjąć decyzję o zablokowaniu Klientowi dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia przyczyny zablokowania dostępu, jednak na okres nie dłuższy niż 14 dni.

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Baby’s Secret zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta.

16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Baby’s Secret ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Baby’s Secret.

17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

18. Baby’s Secret umożliwia Klientom zapraszanie do uczestnictwa w Serwisie Baby’s Secret osób trzecich, nieposiadających Konta. Zaproszenie następuje poprzez wybór opcji „Zaproś znaomych” dostępnej w Serwisie Baby’s Secret i wpisanie adresu mailowego osoby zapraszanej. W ten sposób Klient wysyła we własnym imieniu automatyczną wiadomość do osoby zapraszanej informującą o działalności Serwisu Baby’s Secret. Z chwilą wpisania adresu mailowego osoby zapraszanej, Klient oświadcza, iż posiada niezbędną zgodę osoby trzeciej na poinformowanie jej o działalności Serwisu Baby’s Secret.

5. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. W celu dokonania zakupu Produktów Klient musi zalogować się w Serwisie Baby’s Secret.

2. Prezentowane w ramach Kampanii Sprzedażowej Produkty są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Produktów, która jest prezentowana w Serwisie Baby’s Secret ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana nie będzie miała wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

3. Baby’s Secret może ograniczyć maksymalną liczbę ofert na zakup danego Produktu, jakie mogą być składane przez jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom. O ograniczeniu maksymalnej ilości ofert Klienci zostaną powiadomieni przed przystąpieniem do Kampanii Sprzedażowej.

4. Po wybraniu w Koszyku Produktu, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do dostawy. W przypadku zmiany adresu do dostawy prosimy o niezwłoczne powiadomienie BabySecret Sp. z o.o. Dołożymy starań, aby zakupiony Produkt dotarł pod zmieniony adres. Jeżeli jednak zmiana nastąpi po przekazaniu Produktu przewoźnikowi dostarczenie pod nowy adres może napotkać trudności.

5. Po skompletowaniu Produktów i wyborze metody płatności Klient otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Serwis, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Brak otrzymania potwierdzenia transakcji w terminie 3 dni roboczych oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

6. Ceny Produktów oraz koszty dostawy w ramach rozpoczętej Kampanii Sprzedażowej w wyjątkowych sytuacjach mogą ulegać zmianie, jednakże Klienci, którzy rozpoczęli sesję zakupową, dokonują zakupu na warunkach obowiązujących w chwili wzięcia udziału w Kampanii Sprzedażowej.

7. Baby’s Secret może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Serwisie. Informacja o rabacie pojawi się w ramach Konta Klienta. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot pozostających w związku ze zgromadzonymi na Koncie rabatami. Niedopuszczalne jest przekazywanie otrzymanych rabatów innym Klientom.

8. Baby’s Secret zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Produktu w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

6. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Baby’s Secret, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Baby’s Secret przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

3. Baby’s Secret uprawniona jest do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Baby’s Secret nie udostępnia wbrew prawu danych oraz danych osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

4. Klient ma prawo wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

5. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Baby’s Secret poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

7. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Baby’s Secret dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Produkty, na które złożyli zamówienie. W przypadku braku dostępności Produktu, po dokonaniu płatności przez Klienta, Baby’s Secret zwróci Klientowi dokonaną wpłatę na poczet dostawy wybranego Produktu najpóźniej w terminie do 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

8. PŁATNOŚCI

1. Po dodaniu Produktu do Koszyka, potwierdzenia woli jego nabycia oraz podaniu adresu do wysyłki, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Produkt.

2. Płatności w ramach Serwisu dokonywane są co do zasady przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez Baby’s Secret, w tym sposobów obsługiwanych przez wskazanego agenta transferowego, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych. Możliwa jest także dostawa za pobraniem (płatność jest dokonywana przy odebraniu przesyłki).

3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. W przypadku wyboru jako sposobu zapłaty płatności elektronicznej brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy uprawnia Baby’s Secret do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 7 dni.

4. Cena Produktu podana w opisie Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

5. Baby’s Secret wystawia Klientom, którzy nabywają Produkty, dowód sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami. Dowód sprzedaży wysyłany jest Klientowi wraz z zakupionymi Produktami.

9. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Baby’s Secret jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

2. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są obok prezentowanego w Serwisie Baby’s Secret Produktu.

3. Czas realizacji zamówienia Produktów wynosi do 4 tygodni od dnia zakończenia Kampanii Sprzedażowej, w ramach której Towar został zakupiony, o ile opis Kampanii Sprzedażowej nie zastrzega terminu dłuższego.

4. W przypadku nabycia Produktów w ramach jednego zamówienia lub zamówienia zbiorczego, Klient nie ponosi kosztów transportu i dostawy, jeżeli łączna wartość zamówienia osiągnie co najmniej 350 zł.

5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient zobowiązany jest sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Baby’s Secret.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176).

2. Reklamację można złożyć w szczególności w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub w formie listu poleconego na adres Baby’s Secret.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Baby’s Secret zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Baby’s Secret rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Serwis powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.

8. W przypadku odrzucenia reklamacji Baby’s Secret powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w wypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Baby’s Secret w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

4. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Baby’s Secret pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Baby’s Secret nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. PROMOCJE, RABATY

1. Baby’s Secret może organizować oferty promocyjne lub konkursy na zasadach określonych każdorazowo w warunkach danej promocji lub konkursie.

2. Oferty promocyjne lub konkursy dają okazję zarejestrowanym Klientom do zdobycia nagród lub innych korzyści np. rabatów za polecenia klubu Baby’s Secret znajomym.

3. Promocje, rabaty wygasają w terminach wskazanych w warunkach w nich określonych.

4. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w ramach zakupów dokonywanych w Serwisu i nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.babyssecret.pl/regulamin.

2. O każdej zmianie Regulaminu Baby’s Secret powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Klientowi, który przystąpi do Kampanii Sprzedażowej po wejściu w życie nowego Regulaminu zostanie przedstawiony do akceptacji nowy Regulamin.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Serwisu"), układu i kompozycji stron internetowych Serwisu, elementów graficznych Kampanii Sprzedażowych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Baby’s Secret.

5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Baby’s Secret na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2013r.